Landstinget i Östergötland

Klinisk Forskarbefattning

För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare samt medarbetare med docentur i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt med sjukvårdsarbete.

Det är viktigt att forskarutbildade fortsätter att forska under hela sin yrkeskarriär, både för att ta tillvara forskarkompetensen men även för att sjukvårdsutvecklingen ska drivas framåt. Därför har Region Östergötland inrättat tidsbegränsade möjligheter för disputerade medarbetare med legitimerad vårdutbildning och medarbetare med naturvetenskaplig eller annan examen.

Målet är att medarbetaren på detta sätt får goda förutsättningar till klinisk forskning och pedagogisk meritering för att uppnå minst docentkompetens. I den kliniska forskarbefattningen är arbetstiden 20 procent av arbetstiden avsatt för forskning och ytterligare 10 procent av arbetstiden till undervisning. Finansieringen av forskningstiden delas lika mellan Region Östergötlands centrala forskningsmedel och klinikens egna forsknings- och utvecklingsmedel med 10 procent vardera. Undervisningsdelen finansieras till hälften av Region Östergötland centralt och till hälften av Medicinska Fakulteten med 5 procent vardera.

Befattningen på varje nivå är tidsbegränsad till 3 år med möjlighet till 3 års förlängning. Uppföljning sker årligen i samband med utvecklingssamtal då även centrumets Forskningschef bör medverka. Som stöd kan samma kriterier användas som användes vid bedömning om förlängning.

Vem kan söka?

Behöriga att söka och inneha klinisk forskarbefattning är disputerade anställda inom Region Östergötland med legitimationsyrke enligt Socialstyrelsens definition[1] eller medarbetare med naturvetenskaplig eller annan examen.

Det finns nu två nivåer på de kliniska forskarbefattningarna. Nivå 1) Klinisk forskarbefattning – klinisk post doc. Nivå 2) Klinisk forskarbefattning –klinisk seniorforskare.

Via länkarna nedan får du tillgång till kompletta anvisningar för de tre olika typerna av befattningarna:

Klinisk forskarbefattning, nivå 1‐post doc

Klinisk forskarbefattning, nivå 2 – klinisk seniorforskare

Hur söker man?

Ansökan sker via Region Östergötlands ansökningsportal Researchweb.

Ansökan ska vara godkänd av sökandes verksamhetschef. Godkännande sker genom inlänkning av personkort till ansökan i Researchweb, samt signering av blankett.

En bedömningskommitté granskar projektets kvalitet, den sökandes vetenskapliga kompetens och aktivitet. Därefter beslutar Forskningsdirektören om tillsättning.

Tidplan

  • I oktober/november fastställs storleken på löneutrymmet för kommande befattningar.

  • Utlysning sker i månadsskiftet januari/februari och ansökan är öppen till 1 april.

  • Besked lämnas till sökande senast 15 juni så att befattningen kan påbörjas senast årsskiftet.

Utbetalning av medel

Finansieringen av forskningstiden (20 procent) delas lika mellan Region Östergötlands centrala forskningsmedel och klinikens egna forsknings- och utvecklingsmedel med 10 procent vardera. Undervisningsdelen på 10 procent finansieras till hälften (5 procent) av Region Östergötland och till hälften (5 procent) av Medicinska Fakulteten, Linköpings universitet. All finansiering inkluderar semesterlönekostnad och liknande ersättningar. Den centrala ersättningen rekvireras 2 ggr per år från Enheten för forskningsstöd, 1 maj och 1 november.


 

[1] Apotekare, Arbetsterapeut, Audionom, Barnmorska, Biomedicinsk analytiker, Dietist, Kiropraktor, Logoped, Läkare, Naprapat, Optiker, Ortopedingenjör, Psykolog, Psykoterapeut, Receptarie, Röntgensjuksköterska, Sjukgymnast, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare

Kontakt

Bild på Lena Lindgren

Lena Lindgren

FoU-handläggare

010-103 76 55

0705-39 76 55

e-post

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post