Region Östergötland

Resebidrag från Region Östergötland

Region Östergötland satsar årligen medel för att medarbetare ska få chans till förkovring och ytterligare bidra till att utveckla vår organisations samlade kunskaper.

Därför utannonseras ett antal resebidrag, där syftet är att en medarbetare ska kunna inhämta ny medicinsk kunskap och teknologi samt ha möjlighet att bedriva forsknings- eller metodutvecklingsarbete under en till fyra månader utanför Region Östergötland, antingen inom eller utanför Sverige.

Bidrag kan sökas för lön under studietiden, resekostnader samt hyres­kostnader. Medel beviljas ej för deltagande i konferenser.

Vem kan söka resebidrag från Region Östergötland?

Samtliga anställda inom Region Östergötland, som bedriver forsknings- eller metodutvecklingsarbete av sådan karaktär att det positivt kan bidra till utvecklingen kan söka resebidrag. Innehavare av så kallade "gemensamma tjänstekonstruktioner" inom Region Östergötland  och Linköpings universitet kan också komma i fråga.

Hur söker man?

Ansökan sker elektroniskt via Researchweb. Ansökan ska vara tillstyrkt av klinikchef och dennes bekräftelse på att kliniken har en beredskap för och intresse av de nya kunskaperna/metoderna. I förekommande fall ska även ämnesföreträdare och handledare tillstyrka ansökan. Till ansökan skall bifogas "Letter of invitation" från institution/klinik Du avser besöka. Medel för resa kan ej sökas retroaktivt och beslut om beviljande skall finnas innan resan påbörjas. Beviljade medel kan utnyttjas i enlighet med projektplan, dock med högst sex månaders förlängning. Vid annat utnyttjande erfordras ny ansökan.

Tidplan och checklista

1 april, kl 23.59

Sista dag för ansökan i Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 "Bekräftelse av ansökan", skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 april

Blankett 1 "Bekräftelse av ansökan" vara FoU-kansliet tillhanda.

1 juli

Sista dag för beslut.

3 månader efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

CV, beskrivning, ekonomisk kalkyl, vinst/nytta för Region Östergötland, samt mål.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 "Utbetalning av beviljade medel" skall skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som skall rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via lands­tingets ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser