Region Östergötland

Primärvårdens forskningstid

För icke-disputerade medarbetare anställda vid vårdcentral eller rehaborganisation i Region Östergötland.

Bakgrund och finansiering

Utlysningen är en satsning för att ge medarbetare i primärvården möjlighet att genomföra forskningsprojekt inom ramen för sin anställning. Finansieringen är tidsbegränsad till två år. Du kan maximalt söka 10 veckor per år.

Behörighet och kvalifikation

Medarbetare som under 2020 kommer att uppehålla tjänst inom primärvården i Östergötland eller vid någon av länets rehaborganisationer och som inte har disputerat är berättigade att söka forskningstid.

Ansökan

I ansökan ska problemställning, metod och betydelse tydligt beskrivas i för ansökan givet formulär. Till ansökan ska CV samt förteckning av vetenskapliga arbeten fogas samt handledaryttrande omfattande högst fyra A4-sidor. Vidare ska av ansökan klart framgå vad den ansökta forskningstiden ska användas till. Vid nästa ansökningstillfälle söks medel för åren 2021-2022.

Ansökan görs via Researchweb senast, 1 juni 2020. Ansökningsformuläret öppnas 1 maj 2020.

Bedömning

Vid prövning av ansökningen tas hänsyn till forskningsuppgiftens vetenskapliga betydelse, forskningens kliniska relevans för Primärvården och sökandens vetenskapliga kompetens och förutsättningar att genomföra uppgiften. Beslut om tilldelning av forskningstid fattas av utsedd bedömargrupp.

Rapportering

Den som tilldelas forskningstid ska avrapportera projektets progress till bedömningsgruppen. Denna rapport utgör underlag för fort­satt erhållande av forskningstid. Avrapporteringen görs i ansökningsformuläret.

 


För disputerade medarbetare anställda vid vårdcentral eller rehaborganisation i Region Östergötland

Bakgrund och finansiering

För att utveckla och stimulera forskning i östgötsk primärvård är det viktigt att efter disputation behålla och attrahera medarbetare med forskningskompetens. Därför finns en möjlighet till forskning på 20 procent av arbetstiden för disputerade medarbetare. Finansieringen är tidsbegränsad till tre år med möjlighet att återkommande söka för nya treårsperioder.

Behörighet och kvalifikation

Behöriga att söka är disputerade, tillsvidareanställda medarbetare vid vårdcentral eller rehaborganisation med uppdrag inom primärvården i Östergötland.

Ansökan

I ansökan ska problemställning, metod och klinisk relevans tydligt beskrivas. Till ansökan ska CV samt förteckning av vetenskapliga arbeten fogas.

Ansökan görs via Researchweb senast, 1 juni 2020. Ansökningsformuläret öppnas 1 maj 2020.

Bedömning

Bedömningsprinciperna följer Vetenskapsrådets principer. Projektets kliniska relevans för Primärvården kommer att bedömas. Beslut om tilldelning fattas av utsedd bedömargrupp.

Rapportering

Medarbetare som beviljats forskningsfinansiering för disputerade medarbetare inom primärvården i Östergötland ska årligen avrapportera projektets progress och eventuella resultat till bedömningsgruppen. Avrapporteringen görs i ansökningsformuläret.

Kontakt

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post