Landstinget i Östergötland

Medel sjukvård och välfärd

Strategiområdet Sjukvård och välfärd är en gemensam forskningssatsning för Region Östergötland och Linköpings universitet under åren 2015-2019. Strategiområdet är orienterat mot forskningsfält där sjukvården och välfärdens aktörer står inför särskilda utmaningar för att möta dagens och framtidens behov.

 

Strategiområdets syfte är att bidra till förbättrad sjukvård och välfärd för patienter och medborgare i Region Östergötland.

Medlen avser att initiera och verka för forskning som rör sjukvårdens och välfärdens sätt att fungera och lösa framtidens utmaningar, där resultaten ska kunna tillämpas inom en tidsperiod om 4-5 år. Önskvärt är även innovativa ansatser och nytänkande ur ett sjukvård- och välfärdsperspektiv, för bidrag till positiv utveckling av Region Östergötland.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara anställd inom Region Östergötland och/eller Linköpings universitet och vara disputerad. Forskningen bedrivs företrädesvis i Region Östergötland. Anställda vid Linköpings universitet kan söka under förutsättning att klinisk relevans tydligt framgår i ansökan.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb.

Tidplan

1 oktober, klockan 23.59: Sista ansökningsdag för ansökan i Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande.

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport är den 2019-12-31. Blankett 3 ”Ekonomisk slutredovisning” signeras och skickas in till Enheten för forskningsstöd.

Bedömningskriterier

Att projektet är angeläget och har ett nyhetsvärde ur ett sjukvårds- och/eller välfärdsperspektiv samt att tidsplanering och genomförande är realistiskt. Projektet ska även vara kliniskt relevant med tillämpbarhet i sjukvård och välfärd i ett relativt kort tidsperspektiv.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till Enheten för forskningsstöd med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Medlen ska användas under 2019. 

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare

010-103 85 00

e-post