Region Östergötland

Medel för patientsäkerhetsforskning

Region Östergötland är föregångare när det gäller systematiskt patientsäkerhetsarbete.
I syfte att ytterligare utveckla och evidensbasera patientsäkerheten satsas forskningsmedel inom området. Både kortare och mer långsiktiga projekt välkomnas.

Ansökan ska gälla medel till aktuell patientsäkerhetsforskning. Detta innebär att syftet med projektet ska vara att studera aspekter på patientsäkerhet (t ex riskfaktorer för behandlings-skada) eller implementering av patientsäkerhetsåtgärder (t ex jämföra effekterna av olika metoder för att öka patientsäkerhet). Detta innebär att man inte kommer att få medel till själva patientsäkerhetsarbetet.

Projektet bör ligga inom ett av Region Östergötland identifierat och prioriterat område för patientsäkerhetsarbete. Region Östergötland fokuserar på följande sex områden:

  1. vårdrelaterade infektioner
  2. säkra vårdprocesser
  3. säker läkemedelshantering
  4. säker omvårdnad
  5. säker kommunikation
  6. säker medicinsk teknik

Projekt inom ovanstående områden kan med fördel anknyta till patientsäkerhetsaspekter som gäller framtidssatsningar och nybyggnationer inom Region Östergötland.

Projektet bör innebära ett långsiktigt kunskapsuppbyggande baserat på kliniskt inriktad medicinsk forskning inom området.

Vem kan söka?

Medlen är sökbara för anställda i Region Östergötland eller innehavare av kombinationstjänster för att bedriva forskning rörande patientsäkerhet företrädesvis i Östergötland. Innehavare av LiU-tjänster kan söka under förutsättning att koppling till medarbetare i Region Östergötland tydligt framgår. Huvudsökande ska vara disputerad. Ansökan ska skrivas på svenska.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef/prefekt.

Tidplan

  • 3 juni, klockan 14.00: Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.
  • 13 juni: Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.
  • 1 oktober: Sista dag för beslut
  • 3 månader efter avslutat projekt: Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Ansökan ska redogöra för: Projektet: Hypoteser, frågeställningar, uppläggning, referenser. Genomförbarhet: Metod, material, ekonomi, tidsplan, eventuella preliminära resultat. Projektledning: Sökandes och medarbetares kompetens och meriter. Grad av tvärprofessionellt inslag i projektgruppen. Finns kompetens avseende forskning inom patientsäkerhetsområdet? Klinisk relevans: Vilken klinisk förankring föreligger? Kommer resultatet att kunna tillämpas i klinisk praxis och hur pass generaliserbara är de förväntade resultaten. Beskrivning av hur resultaten kommer att spridas och erfarenheterna att kunna implementeras

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via Region Östergötlands ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under två år. Tilldelade medel ska förbrukas inom Region Östergötland eller Linköpings universitet.

Kontakt

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Andra webbplatser