Region Östergötland

Forskningstid vid ST-tjänst

Enligt Socialstyrelsens "Nya ST" ska ett "individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer" ingå i de flesta specialistutbildningarna. Region Östergötlands ledningsgrupp rekommenderar därför att alla ST-läkare erbjuds minst 10 veckor finansierade med klinikmedel. ST-läkare som behöver förlänga sin specialistutbildning p.g.a. forskningsaktiviteter kan erhålla lönetillägg (upp till ingångslön för specialister) under "övertiden", det vill säga från och med den tidpunkt de skulle ha blivit specialistkompetenta utan forskningsförlängningen.

För att stärka den kliniska forskningen inom Region Östergötland finns det för forskarstuderande eller disputerade ST-läkare möjlighet att söka ytterligare forskningsstöd i form av forskningsveckor under ST-tiden genom ST-kansliet. Dessa veckor är bundna till den enskilde forskaren och till året de är tilldelade för. Veckorna söks för nästkommande år. AT-läkare som är doktorandinskrivna och som kommer börja sin ST under nästkommande år kan söka forskningsveckor genom ST-kansliet, men kan utnyttja dessa endast om de vid tidpunkten då tiden används är ST-läkare i Region Östergötland och uppfyller övriga kriterier för tilldelning (se nedan).

Vem kan söka?

ST-läkare inom Region Östergötland, som är forskarstuderande (doktorand) eller disputerad ST-läkare, kan söka forskningstid (1-3 månader) för projekt.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare.

Tidplan

1 april, kl 23.59: Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

3 månader efter avslutat projekt: Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till ST-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven (ST-läkare och doktorandanmäld/ disputerad) och som kommer in före ansökningstidens slut, tilldelas forskningstid.

Utbetalning av beviljade medel

Utbetalning sker genom kontering i Heroma. ST-läkaren ansöker om ledighet för forskning och tiden konteras av löneadministratör mot ST-kansliet.

Kontakt

Bild på Anna-Maria Hedman

Anna-Maria Hedman

Utbildningssekreterare

010-103 81 09

e-post

Andra webbplatser