Region Östergötland

Forsknings- och stipendiestiftelser

Forsknings och stipendieförvaltningen inom Region Östergötland förvaltar och utlyser bidrag från donerade medel för medicinsk forskning och studier.

Samtliga anställda inom Region Östergötland kan söka och beviljas medel enligt de kriterier och anställnings­förhållanden som finns angivet för respektive fond. Vissa fonder riktar sig även till studerande och personer med släktrelation till donatorn. Medel beviljas inte för konferenser.

Hur söker man?

Ansökan sker elektroniskt via Researchweb. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef, överordnad chef, eller prefekt.

Tidplan

1 oktober, kl 23.59

Sista dag för ansökan. Till ansökan skall bifogas de handlingar sökande vill åberopa enligt de krav som sökt fond ställer. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 "Bekräftelse av ansökan", skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 oktober

Blankett 1 "Bekräftelse av ansökan" skall vara FoU-kansliet tillhanda.

15 december

Sista dag för beslut.

3 månader efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Projektets kvalitet och genomförbarhet bedöms vid ansökan.

Utbetalning av beviljade medel

Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst tre kalenderår, beslutsåret oräknat. Beviljade medel utbetalas av Stiftelseförvaltningen, FoU-kansliet, Region Östergötland, 581 91 Linköping mot uppvisande av leverantörsfaktura/kvitto. Fakturan skall vara attesterad av huvudsökande och projektets diarienummer skall anges på fakturan. Ersättning kan enbart erhållas för kostnader som överensstämmer med äskande.