Region Östergötland

ALF-stöd till klinisk doktorand med prekliniskt laborativt avhandlingsarbete

Stöd kan utgå till kliniskt verksam läkare anställd vid Region Östergötland som är antagen som doktorand vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och som gör del eller hela avhandlingen vid ”prekliniskt” eller annat experimentellt forskningslaboratorium och där minst en av handledarna är annan forskare än kliniskt verksam läkare.

Läkare med fast anställning i Region Östergötland har enligt nationellt avtal rätt att ha kvar sin lön på samma nivå under forskarutbildning. Om en sådan doktorand gör del av eller hela avhandlingen vid ”prekliniskt” forskningslaboratorium kan stöd under två år med möjlighet till 1-2 års förlängning sökas från ALF för mellanskillnaden mellan läkarlön på ST-nivå och doktorandlön enligt den nivå som används vid berörd institution.

Vem kan söka?

Behörig att söka är huvudhandledare för kliniskt verksam läkare anställd vid Region Östergötland och som är antagen som doktorand vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och som gör del eller hela avhandlingen vid ”prekliniskt” eller annat experimentellt forskningslaboratorium och där minst en av handledarna är annan forskare än kliniskt verksam läkare.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser. I ansökan ska anges hur stor del av det planerade avhandlingsarbetet som avses genomföras prekliniskt eller vid annat experimentellt forskningslaboratorium.

Ansökan om förlängning görs på Researchweb. I samband med ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport avseende de två första åren lämnas på Researchweb i originalansökan om medel. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Tidplan

  • 1 juni, kl 23.59: Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress. Forskningsplan ska alltid bifogas elektroniskt. Vid ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport redovisas i originalansökan.
  • 10 juni: Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.
  • 1 oktober: Sista dag för beslut.
  • 31 december: Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via Region Östergötlands ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser