Region Östergötland

ALF-stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet

ALF bidrar med stöd för klinisk forskare som efter disputation vistas vid annat universitet upp till ett år med ersättning motsvarande grundlön samt upp till 100 000 kr i ersättning för fördyrade omkostnader, som ska redovisas. Syftet är att en medarbetare ska kunna inhämta ny medicinsk kunskap och teknologi samt ha möjlighet att bedriva forsknings/metod-utveckling­sarbete utanför Region Östergötland, antingen inom eller utanför Sverige. Medlen går att använda i 18 månader efter att beslut tagits.

Vem kan söka?

Anställningen är avsedd för kliniskt verksam läkare anställd inom Region Östergötland. Vid början av anställ­ningen får normalt högst 5 år ha gått från disputation men lagstadgade ledigheter efter dis­putation (graviditetsledighet, föräldraledighet, studier, sjukfrånvaro, tjänstgöring inom totalförsvaret) kan förlänga denna period. Projektansökan ska godkännas av verksamhets­chef och ämnesföreträdare. Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär via Researchweb. Letter of invitation från den institution/klinik som vistelsen avser ska bifogas ansökan. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser.

Tidplan

1 april, kl 23.59

Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress. Forskningsprogram ska alltid bifogas elektroniskt.

10 april

Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara Enheten för forskningsstöd tillhanda detta datum.

1 juli

Sista dag för beslut.

3 månader efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport   efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till  Enheten för forskningsstöd. Insänd rapport är offentlig via ansöknings­data­basen.

Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till Enheten för forskningsstöd med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via Region Östergötlands ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser