Region Östergötland

ALF-medel för nydisputerade läkare

För att möjliggöra fortsatt och fördjupad forskningsaktivitet efter avslutad forskar­utbildning finns möjlighet att söka fyra månaders forskningstid under en tvåårsperiod med ersättning motsvarande grundlönen på den under projektet aktuella anställningen, samt 100 tkr i driftsmedel per år. Forskningstiden måste tas ut i minst månadslånga perioder.

Vem kan söka?

Behörig att söka är kliniskt verksam läkare anställd vid Region Östergötland. Vid början av befattningen får normalt högst tre år ha gått från disputation. Lagstadgade ledigheter efter disputation (graviditets­ledighet, föräldra­ledighet, studier, sjukfrånvaro, tjänstgöring inom totalförsvaret) kan förlänga denna period. Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser. Projektansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare.

Ansökan om förlängning ett tredje år med samma villkor görs på Researchweb. I samband med ansökan om förlängning ska vetenskaplig rapport avseende de två första åren lämnas på Researchweb i originalansökan. Insänd rapport är offentlig via ansöknings­databasen.

Tidplan

1 juni, kl 23.59

Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in   bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” skrivs ut, signeras av sökanden, verksamhetschef och ämnesföreträdare och skickas till på blanketten angiven adress. Forskningsplan ska alltid bifogas elektroniskt. Vid ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport redovisas i   originalansökan

10 juni

Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober

Sista dag för beslut.

31 december

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat   projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet Insänd rapport är offentlig via ansöknings­data­basen.

 

Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via lands­tingets ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser