Region Östergötland

ALF-medel till klinisk forskarbefattning (50 procent)

För att möjliggöra fortsatt och fördjupad forskningsaktivitet efter avslutad forskarutbildning finns möjlighet att söka kontinuerlig 50 procent forskningstid per år under två år med ersättning motsvarande grundlönen på den under projektet aktuella anställningen. Möjlighet finns att söka differentierad forskningstid: 100 procent i ett år, 50 procent i två år, 33 procent i tre år eller 25 procent i fyra år.

Vem kan söka?

Anställningen är avsedd för kliniskt verksam läkare anställd vid Region Östergötland. Vid början av befattningen får normalt högst 5 år ha gått från disputation men lagstadgade ledigheter efter dis­putation (graviditetsledighet, föräldraledighet, studier, sjukfrånvaro, tjänstgöring inom totalförsvaret) kan förlänga denna period.

ALF-medlen är avsedda att ersätta kliniken för de lönekostnader som uppstår i och med att man lämnar del av sin tjänst för att kunna ägna sig åt forskning. Utgångspunkten är således lönenivån på grundtjänsten. Möjlighet finns till 1-2 års förlängning efter vetenskaplig rapport och ansökan. Möjlighet finns att förskjuta påbörjandet av befattningen till 1 juli tillträdesåret.

Den som erhållit ALF-forskarbefattning uppmanas att även söka medel till yngre forskare på nationell nivå t ex från VR, Cancerfonden, Hjärt-Lung­fonden, SLS, Hjärnfonden med flera. För att stimulera till detta får innehavaren av ALF-forskarbefattningen utnyttja medlen från denna som löneförstärkning så att han/hon når upp till sin grundlön för forskningstid motsvarande 50 procent av heltid och utnyttja 150 tkr per två år som driftsbidrag från ALF. Resterande medel återgår till ALF-systemet.

Anställningen är avsedd för kliniskt verksam läkare inom Region Östergötland. Vid eventuellt huvudmannabyte (tjänst inom Linköpings universitet) avvecklas stödet (lön och driftmedel) från ALF.

Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare. Forskningsprogram ska bifogas som separat bilaga om max 5 sidor exklusive referenser.

Ansökan om förlängning görs på Researchweb. I samband med ansökan om förläng­ning ska vetenskaplig lägesrapport avseende de två första åren lämnas på Researchweb i originalansökan om medel. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Tidplan

1 juni, kl 23.59

Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in   bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress. Forskningsplan ska alltid bifogas elektroniskt. Vid ansökan om förlängning ska vetenskaplig lägesrapport redovisas i originalansökan.

10 juni

Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.

1 oktober

Sista dag för beslut

31 december

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via Region Östergötlands ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser