Region Östergötland

Sökbara medel översikt

Bilden visar en forskare framför en svarta tavla

Region Östergötland och Linköpings universitet utlyser varje år sökbara medel för medicinsk forskning. I samband med den årliga utlysningen publiceras aktuella instruktioner för alla medel här.

I högerspalten finns en länk till en tabell med översikt över alla sökbara medel till forskning, vem som är behörig att söka dem och hur mycket pengar finns att söka. I menyn till vänster hittar du detaljerad information om respektive medel.

Viktigt att tänka på

Nya ALF-projekt ska anslutas till biobanksfaciliteten

I enlighet med den nationella överenskommelsen mellan Vetenskapsrådet och Nationellt biobanksråd under SKL, har Region Östergötland och Linköpings universitet slutit lokalt avtal och etablerat en modern biobanksfacilitet.

Från och med ALF-ansökningsomgången för 2015 villkoras ALF-medelstilldelning för projekt med provsamling enligt biobankslagen. Nya ALF-projekt med provsamling ska anslutas till den nyetablerade biobanksfaciliteten (BBF). Förvaring av provsamlingar enligt biobankslagen i nya ALF-projekt förutsätter anslutning till BBF ("fryshotellet"). Detta för att säkra nationellt godtagbar standard på provhantering, logistik och förvaring enligt ovanstående överenskommelse. Kostnadsberäkning för BBF-service ska framgå av budget i ansökan. På Biobanksfacilitetens hemsida hittar du mer information om kostnader med mera.

Förändrat uppdrag i de kliniska forskarbefattningarna

De kliniska forskarbefattningarna är tidsbegränsade möjligheter för disputerade medarbetare med legitimerad vårdutbildning och medarbetare med naturvetenskaplig eller annan examen. Syftet är att genom ekonomiska medel skapa tidsutrymme så forskning och undervisning kan bedrivas parallellt med kliniskt arbete.

Målet är att medarbetare på detta sätt får goda förutsättningar till klinisk forskning och pedagogisk meritering för att uppnå minst docentkompetens. Befattningarna är en befattningskonstruktion inom Region Östergötland med 30 procent av arbetstiden avsatt för forskning och undervisning, 20 procent till forskning + 10 procent till undervisning. Befattningen är tidsbegränsad till tre år med möjlighet till tre års förlängning.

Den tjugoprocentiga forskningstiden finansieras till hälften av kliniken och till hälften av Region Östergötland centralt. Undervisningsdelen finansieras till hälften av Medicinska fakulteten och till hälften av Region Östergötland centralt, det vill säga 5 procent vardera. Det står kliniken fritt att därutöver addera forskning och/eller undervisningstid inom ramen för klinikdelen.

Ändrad adress vid internationell publicering

Från och med 2014 räcker det med klinik- och/eller institutionsbeteckning följt av "Linköping University" vid publicering i internationella tidskrifter. Se kapitel 30 i dokumentet "Sökbara forskningsmedel 2014-2015 inom Landstinget i Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet" på Researchweb för detaljerad beskrivning. Publikationer som inte anger "Linköping University" kommer från och med 2015 inte att ges ALF-poäng.

Förklaring av förkortningar

Information om anslagen, eller vissa namn på forskningsmedel kan innehålla förkortningar. Här hittar du en ordlista över termer och vad de betyder:
LiU = Linköpings universitet
MedFak = Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (fd HU)

Kontakt

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare

010-103 85 00

e-post

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post