Region Östergötland

Etik och patientintegritet

Bilden visar en sjuksköterska som skriver i papper

Inom hälso- och sjukvården ställs medarbetare varje dag inför etiska ställningstaganden. Även i rollen som forskare behöver man hantera etiska frågor.

I varje forsknings- och utvecklingsprojekt tar vi hänsyn till etik och relevanta lagar. Etiska överväganden kan handla om hur man tillfrågar patienter om medverkan i ett projekt, hur datamaterial förvaras eller hur vi återkopplar resultat till berörda personer.

Krav på etisk prövning i lag eller från bidragsgivare

Det som styr forskningen är etikprövningslagen. Det är alltid forskarens ansvar att bedöma om ett projekt lyder under etikprövningslagen eller inte. Även om etikprövning inte är nödvändig enligt lagen kräver många anslagsgivare att studiens ansvariga presenterar ett etiskt resonemang i sin ansökan om forskningsmedel. Vissa efterfrågar ändå ett yttrande eller rådgivande beslut från nämnden för att bevilja medel. Vetenskapliga tidskrifter kräver ofta godkännande från etikprövningsnämnden för att publicera en artikel.

Nämnder för etisk prövning finns regionalt

Alla studier där försökspersoner eller försökspatienter deltar ska genomgå en etisk prövning. Det går till så att forskaren skickar in underlag till sin regionala etikprövningsnämnd. Det finns sex regionala etikprövningsnämnder i Sverige. Nämnderna är fristående från vårdorganisationen och tar självständiga beslut.

Det finns även en central etikprövningsnämnd som har en tillsynsfunktion nationellt.  Den centrala etikprövningsnämnden kan ta emot överklaganden efter eventuella avslag i en av de regionala nämnderna.

Skydd för studiedeltagares personliga integritet

Det finns i Sverige ett starkt skydd för hur information om medborgare hanteras. Det är högst aktuellt när vi genomför studier med människor och dokumentation är en avgörande del i forskningen. Det är framförallt två lagar som berör deltagares integritet i samband med forskning i vården; dataskyddsförordningen och patientdatalagen.

Patientdatalagen reglerar bland annat hur patientjournaler från användas, mellan vilka vårdenheter den får delas, vilka som får läsa vilka patientuppgifter och spärr av journaluppgifter. Där finns också bestämmelser om nationella och regionala kvalitetsregister. Patientdatalagen hänvisar i vissa avseenden till dataskyddsförordningen.

I dataskyddsförordningen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Region Östergötland har en jurist som är utsedd till dataskyddsombud och har uppdraget att självständigt kontrollera att personuppgifter behandlas korrekt inom vår verksamhet.