Region Östergötland

ALF-resurser i Östergötland

BildavTimTödtfotoKatjaKircher

ALF är en förkortning för "Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården".

Forskningsprojekt som finansieras med ALF-medel ska vara baserade på kliniskt moti­verade frågeställningar och innehålla planer för hur resultaten kan implementeras i hälso- och sjukvården.

Region Östergötland har en total ALF-budget som används till allt från studenthandledning, lokaler, investeringar och patientnära forskning.

Hur finansieras forskning av ALF-medel?

Forskningsdelen av ALF-medlen kan översiktligt delas in i tre delar: sökbara medel i from av Forsknings-ALF, medfinansiering via centrala ALF-medel och strategiska satsningar i samverkan med Linköpings universitet.

1. Sökbara ALF-medel

Majoriteten av de sökbara ALF-medlen går till det som kallas Forsknings-ALF. Dessa medel är sökbara av enskilda disputerade anställda inom Region Östergötland eller Linköpings universitet och medlen fördelas efter granskning. För mer information, se "Forsknings-ALF" under menyn "Sökbara medel".

2. Strategiska satsningar

En liten del av ALF-medlen till forskning finansierar Region Östergötlands och universitetets gemensamma strategiska satsningar. Där ingår just nu:

  • Forum Östergötland – Infrastruktur för klinisk forskning
  • Centrum för mukosal infektion och inflammation
  • Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning
  • Centrum för systemneurobiologi