Region Östergötland

Universitetssjukvård

Vårdpersonal tar hand om patient i säng.

I Region Östergötland har vi 39 universitetssjukvårdsenheter, med Universitetssjukhuset i Linköping i spetsen, som driver utvecklingen av en högkvalitativ hälso- och sjukvård i Östergötland.

Universitetssjukvård i enlighet med ALF-avtalet

I det nationella ALF-avtalet beskrivs sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag att utse USV-enheter. Universitetssjukvårdens miljöer ska kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning, innovativ kultur och en incitamentsstruktur som stimulerar kunskapsutveckling.

Verksamheter får ansöka om att bli prövade för att bli universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter). De som uppfyller Socialstyrelsens framtagna miniminivåer utses att bedriva universitetssjukvård. Miniminivåerna är indelade i tre områden:

  • klinisk forskning
  • utbildning av läkare
  • och utveckling av hälso- och sjukvård.

Vart fjärde år genomför Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, en utvärdering av universitetssjukvården. Nästa utvärdering kommer att utföras år 2021.

Universitetssjukvårdsenheter i Region Östergötland

Det finns 39 universitetsjukvårdsenheter i Region Östergötland. För att bli en USV-enhet, och behålla uppnådd USV-status, krävs ett långsiktigt strategiarbete i verksamheten. Därför uppmanas USV-enheter att kontinuerligt självvärdera sin verksamhet för att upprätthålla miniminivåerna för universitetssjukvård. Produktionsenhetscheferna, med stöd av forskningscheferna, har det yttersta ansvaret för universitetssjukvårdsuppdraget vid sina respektive centrum, medan verksamhetscheferna är ansvariga för USV-enheternas strategiska arbete.

USV-analys prövar om kliniker når miniminivåer

För att en verksamhet ska beviljas att bedriva universitetssjukvård görs en så kallas USV-analys:

  1. Den sökande verksamheten stämmer först av med forskningsdirektören i (eller dekanus för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet).
  2. Verksamheten tar därefter, tillsammans med forskningschefen, kontakt med enheten för forskningsstöd för att få instruktioner om dokumentering av sin verksamhet i en mall baserad på Socialstyrelsens miniminivåer.
  3. Enheten för forskningsstöd sammanställer dokumentationen och har en dialog med verksamheten som prövas.
  4. Efter eventuell komplettering bereds ärendet av Forskningsrådet som rekommenderar Universitetssjukvårdsberedningen om beslut.