Region Östergötland

Risk- och säkerhetsarbete, SAMS

Linköpings universitet och Region Östergötland har bedrivit en mångårig samverkan i frågor av gemensam betydelse rörande utbildning, forskning och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Inom området för gemensamt risk- och säkerhetsarbete finns sedan år 2008 SAMS - samarbetsavtal mellan Linköpings universitet och Region Östergötland.

Samarbets- och gränsdragningsfrågor finns reglerade i de hyresavtal som gäller mellan parterna. Av särskild betydelse för den dagliga verksamheten vid Linköpings universitet (LiU) är att Region Östergötland är hyresvärd för LiU:s utbildnings- och forskningsverksamhet vid Campus US, Universitetssjukhuset i Linköping, och ansvar därigenom för (i egen verksamhet eller genom kontrakterade företag) erforderlig media och annan service såsom fastighetsunderhåll, IT-stöd i särskilda former, lokalservice med mera. Motsvarande gäller i varierande utsträckning även vid andra enheter inom Region Östergötland, exempelvis sjukhusen i Norrköping och Motala eller andra delar i närsjukvårdsområdena. En betydande andel anställda med placering inom LiU och Region Östergötland fullgör också arbetsuppgifter inom den andra partens respektive ansvarsområden.

Syfte

  • att bredda och fördjupa sitt samarbete rörande arbetsmiljö, miljö och säkerhet i alla de sammanhang där någon av parternas kunskap och erfarenheter kan bidra till ett effektivare risk- och skadeförebyggande arbete hos den andre.
  • att säkerställa att parterna i sina integrerade verksamheter uppfyller arbetsmiljölagstiftningens och miljölagstiftningens krav jämte annan till området anknytande lagstiftning och att parterna gemensamt tillser att dessa verksamheter uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.
  • att tillskapa en organisation för gemensamma beslut och ställningstaganden i övrigt av betydelse för arbetsmiljö, miljö och säkerhet - SAMS.

SAMS-organisationen består av en styrgrupp, ett forum för riskhantering och arbetsgrupper för olika sakområden.

Ledamöter i SAMS styrgrupp
Ditte Persson Lindell, Region Östergötland (ordförande)
Ann Holmlid, LiU, (ordförande)
Ulf Rumar, Region Östergötland (sekreterare)
Anders Fridberger, LiU
Helena Tegehed Dahlin, LiU
Mattias Severin, LiU
Hanna Wessman, LiU
Tomas Samuelsson, Region Östergötland
Karin Ramstedt, Region Östergötland

Forum för riskhantering
Forum för riskhantering samordnar de olika arbetsgruppernas verksamhet och är beredande organ till SAMS styrgrupp. Ledamöter framgår av uppdragsbeskrivningen, se högerkolumnen.

Ordföranden i SAMS samarbetsgrupper
Biosäkerhetskommitté: Marie Larsson, LiU
Brandskyddsgrupp: Ulf Laurin, Region Östergötland, Vakant, LiU
Kemikaliegrupp: Kristina Orselius, LiU, Elisabet Breti, Region Östergötland
Strålskyddsgrupp: Magnus Gårdestig, Region Östergötland