Region Östergötland

Grupper, råd och samverkansorgan

Vårdpersonal i möte

Linköpings universitet och Region Östergötland samverkar inom en rad grupperingar för att stärka forskningen inom det medicinska området. 

Genom samverkan kan vi stärka och stimulera stora områden som forskning, utbildning, kompetensförsörjning och forskningsförutsättningar i vårt län. Tillsammans skapar vi ett innovativt klimat i våra respektive verksamheter.

Universitetssjukvårdsberedningen (USB)

USB ansvarar för det övergripande samarbetet enligt de riktlinjer och ekonomiska ramar som presidiesamråd, fakultetsstyrelse och regionstyrelse beslutat om. Beredande organ till USB är Forskningsrådet, Kompetensrådet och Infrastrukturrådet

USB beslutar om gemensamma frågor som

  • tillämpning av ALF-avtal
  • klinisk forskning och utveckling
  • evidensbaserat kliniskt utvecklingsarbete
  • de medicinska grundutbildningarna på Linköpings universitet
  • fortbildning och specialistutbildningar
  • hälso- och sjukvårdens personal- och kompetensförsörjning
  • Universitetssjukvårdsenheter

Forskningsrådet

Forskningsrådet är ett beredande organ till USB som omfattar ett brett spektrum av forskningsfrågor. Här kan allt som är av gemensamt intresse för Region Östergötland och universitetet diskuteras.

Kompetensrådet

Kompetensrådet finns till för att Linköpings universitet och Region Östergötland tillsammans bättre ska klara av att identifiera vilka krav som kommer att ställas på morgondagens medarbetare inom hälso- och sjukvården. Kompetensrådet kan initiera, bereda eller utreda frågor om olika nivåer av medicinsk utbildning, verksamhetsförlagd utbildning och kompetensförsörjning inom Region Östergötland.

Infrastrukturrådet

Infrastrukturrådet finns till för att på ett bättre sätt samordna stora investeringar till nytta för både Region Östergötland och Linköpings universitet. Inom forskningen är infrastruktursatsningar ofta väldigt omfattande och en gemensam strategi och planering underlättar arbetet genom att till exempel i god tid ta nödvändiga budgetbeslut.

SAMS – miljö, säkerhet och arbetsmiljö 

Sedan 2008 har Linköpings universitet och Region Östergötland en särskild organisation för att utveckla gemensamma säkerhets- och miljöfrågor som kallas SAMS. Syftet med SAMS är att bredda och fördjupa samarbetet kring arbetsmiljö, miljö och säkerhet och säkerställa att vi uppfyller lag- och tillsynskrav i våra respektive verksamheter.

Samverkansgrupper för granskning och utbildning

Region Östergötland och Linköpings universitet arbetar även tillsammans i samverkansgrupper för respektive grundutbildning och i olika sorters bedömningskommittéer för kvalitetsgranskning av forskning och utbildning.

Förutom ovanstående organ så finns det ett par grupper som vi genom nationella avtal har bestämt att vi ska samverka genom. Till exempel är det Presidiekonferensen (regleras i RALF-avtal 2004-03-30 §2) och Presidiesamrådet (regleras i RALF-avtal 2004-03-30 §2).

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Denna webbplats

Andra webbplatser