Region Östergötland

Forskningsfinansiering

Hand som sträcker fram tre sedlar.

Region Östergötland avsätter varje år regionfinansierade medel (RFoU-medel) för forskning och utveckling i samma storlek som statens ALF-ersättning. RFoU finns på två nivåer – RFoU centralt och RFoU klinik.

Ersättning för forskning från statliga ALF-medel

Staten ersätter regioner med medel för klinisk forskning och utbildning enligt avtalet om läkarutbildning och forskning, ALF. Användning av ALF-medlen i Region Östergötland sker i samverkan med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

År 2021 tilldelades Östergötland totalt 237 miljoner kronor uppdelat på 93 miljoner för utbildning (39 procent) och 144 miljoner för klinisk forskning (61 procent). I Östergötlands ALF-budget fördelas en viss del av dessa medel ut på infrastruktur för utbildning och forskning som en ytterligare post. Detta resulterade i 69 miljoner för utbildningsinsatser på läkarlinjen, 90 miljoner för infrastruktur och 78 miljoner för forskning. Forskningsdelen är i sin tur uppdelad i sökbara medel, kallade Forsknings-ALF, och en rad andra sök-bara medel som ingår i karriärutvecklingsprogrammet Från Student till Docent. Dessutom finansieras en del riktade strategiska satsningar från ALF:s forskningsdel.

Tilldelning från Region Östergötland

Region Östergötland avsätter varje år så kallade Regionfinansierade medel (RFoU-medel) för forskning och utveckling i samma storlek som statens ALF-ersättning. RFoU-medel finns på två nivåer:

  • RFoU centralt – centrala medel som tydliggörs och avsätts i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens budgetar
  • RFoU klinik – medel som produktionsenheterna förfogar över inom ramen för sjukvårdsersättningen.

Forskningsfinansieringen från Region Östergötland uppgår år 2021 till 305 miljoner kronor där 136 mil-joner betalas ut från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden (RFoU centralt) till gemensamma satsningar med Medicinska fakulteten och Sydöstra sjukvårdsregionen samt till akademiska tjänster, driftbidrag och olika strategiska satsningar.
Verksamheternas egna forskningssatsningar, RFoU klinik, beräknas under året uppgå till 169 miljoner summerat från de sjukvårdande centrumen.