Region Östergötland

Delaktighet och tillgänglighet för alla

Regionfullmäktige har antagit ett funktionshinderpolitiskt program, som sammanfattar Region Östergötlands ambitioner och viljeinriktning inom funktionshinderområdet.

Med det funktionshinderpolitiska programmet tar Region Östergötland ställning och intensifierar arbetet att integrera ett funktionshinderperspektiv i alla regionens verksamheter.

Programmet är resultatet av ett samarbete mellan Funktionsrätt Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, Myndigheten för delaktighet och Region Östergötlands råd i frågor om funktionsnedsättning. Programmet utgår från internationella, nationella och regionala styrdokument och är ett komplement till gällande lagstiftning.

Programmet innehåller en rad fokusområden som handlar bland annat om delaktighet, tillgänglighet, möjlighet till god hälsa och personcentrerad vård. Även möjligheter till utbildning och försörjning berörs.