Landstinget i Östergötland

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd med representation från Östergötland, Kalmar och Jönköping och med placering i Region Östergötland.

Nämnden är underställd regionfullmäktige.

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför regionen. Nämnden har också beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive landsting för regiongemensam verksamhet.

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen har nio ledamöter och nio ersättare. Region Östergötland, Kalmar och Jönköping väljer vardera tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens uppgifter, arbetsformer och organisation regleras i särskilt reglemente. Av reglementet framgår även stödfunktioner för det regionala samarbetet. Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller viss grupp av ärenden till nämndens presidium, som då utgör sådant utskott som avses i 6 kap 33 § kommunallagen.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Anders Henriksson Henriksson, Anders Ordförande Socialdemokraterna
Bild på Mats Johansson Johansson, Mats Ordförande Socialdemokraterna Linköping
Bild på Mia Frisk Frisk, Mia Vice ordförande Kristdemokraterna
Bild på Madeleine Johansson Johansson, Madeleine Vice ordförande Centerpartiet Norrköping
Bild på Anita Jernberger Jernberger, Anita Ledamot Liberalerna Norrköping
Bild på Marie Morell Morell, Marie Ledamot Moderaterna Norrköping

Ersättare

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Göran Gunnarsson Gunnarsson, Göran Ersättare Centerpartiet Linköping
Bild på Kaisa Karro Karro, Kaisa Ersättare Socialdemokraterna Norrköping
Bild på Fredrik Sjöstrand Sjöstrand, Fredrik Ersättare Moderaterna Linköping