Region Östergötland

Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

[2021-02-10]

Studier har visat att 14 % av kvinnorna och 5 % av männen, någon gång efter 18 års ålder har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation.

Det innebär statistisk sett att nästan alla arbetsgrupper har en anställd som lever eller har levt med våld eller hot om våld. Kristdemokraterna föreslår därför i en motion att Region Östergötland, med över 11 000 anställda, ska upprätta riktlinjer för våldsförebyggande arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer utifrån ett arbetsgivarperspektiv.

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld, inklusive hedersrelaterat våld, som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Kännetecknande är att den som är utsatt har en nära relation till och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket försvårar motstånd och uppbrott. Våldet sker ofta inomhus i offrets bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

- Det finns alltså all anledning för Region Östergötland att få upp ögonen för den psykiska ohälsans mörkertal. Det gäller att medvetandegöra och hantera effekterna av våld i den näres relation, samt i förekommande fall erbjuda en fungerande behandling som ett led i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, säger Elvira Wibeck, 2:e vice ordförande i regionfullmäktige.

- Det finns över 11 000 anställda inom Region Östergötland och har således ett stort medarbetaransvar. Region Östergötlands arbetsplatser bör ha ett viktigt våldsförebyggande arbete för att tidigt upptäcka personer som är våldsutsatta eller våldsbenägna. Våld i nära relationer kan finnas som en bakomliggande orsak till sjukskrivningar och frånvaro från arbetet. Det är viktigt att personer som utsätts för våld fångas upp så tidigt som möjligt, fortsätter Anders Eksmo, ledamot regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Förutom mänskligt lidande, handlar detta även om stora kostnader både i form av sjukskrivningar och frånvaro, vilka i vissa fall pågår under flera år. Även arbetsprestationen försämras och kompetensanvändningen blir ineffektiv.

- Som exempel har Trollhättans kommun inrättat riktlinjer och arbetssätt för att ta sitt medarbetaransvar i denna fråga. Riktlinjerna innebär att temat på minst en arbetsplatsträff/ år ska vara ”våld i nära relationer”, att varje utvecklingssamtal med en medarbetare ska innehålla en dialog om våld i nära relationer, att chefer och skyddsombud återkommande fortbildas inom området och att riktlinjer och vägledning ingår i utbildning av nya chefer. Detta gäller kommunövergripande och bör kunna vara till inspiration för hur Region Östergötland ska arbeta med medarbetaransvaret i denna fråga, avslutar Elvira Wibeck.

För mer information:

Elvira Wibeck, tfn 0725-39 61 13
Anders Eksmo, tfn 0708-33 34 33