Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Politiker i Hälso-och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har huvudansvaret för att östgötarnas behov av en god hälso- och sjukvård tillgodoses, inom de ramar regionfullmäktige beslutar om.

Nämnden fördelar de pengar som går till hälso- och sjukvård och beställer Region Östergötlands hälso- och sjukvård från både regionsägda och externa vårdgivare. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska verka för en god hälsa hos befolkningen. Det gör nämnden genom att lyfta fram och prioritera särskilda områden. Vid behov utförs särskilda behovsanalyser som är ett underlag för politiska uppdrag till vårdgivarna. Vårdgivarna gör i sin tur beskrivningar av hur man bedömer sig kunna utföra uppdraget. Därefter fattar nämnden beslut om prioritering och fördelning av resurser och skriver avtal med alla vårdgivare. Nämnden gör också uppföljningar för att se till att beslut och överenskomna avtal genomförs.

Nämnden har också möjlighet att finansiera särskilda informations- och kampanjinsatser som riktas direkt till befolkningen.

För att öka det demokratiska inflytandet i hälso- och sjukvårdsnämnden finns beredningar inrättade under nämnden, där dialog förs med olika grupper och organisationer i samhället.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 17 ledamöter och 11 ersättare. 

Se lista på förtroendevalda >>>

Presidium

Bland hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter väljer regionfullmäktige en ordförande och en till tre vice ordförande, som bildar presidiet. Oppositionen innehar andre vice ordförandeposten.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium utgörs av:

Torbjörn Holmqvist (S), ordförande
Lena Micko (S), regionråd, 1:e vice ordförande
Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd, 2:e vice ordförande  
Kerstin Sjöberg (C), regionråd, 3:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har till uppgift att planera och förbereda hälso- och sjukvårdsnämndens arbete.

Nämndsekreterare: Christina Blomqvist

Förtroendevalda

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i Hälso- och sjukvårdsnämnden >>>

Kontakt

Bild på Christina Blomqvist

Christina Blomqvist

Nämndsekreterare, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen

010-103 71 13

e-post