Region Östergötland

Motala Ströms Vattenvårdsförbund

Motala Ströms Vattenvårdsförbund (MSV) startade sin verksamhet 1955 med ett 50-tal medlemmar.

Vattenförbundets bildades till följd av att vattenföroreningarna samt närsalts- och den bakteriella halten ökade i området (avloppsvatten från tätorter och industrier). I avrinningsområdet återfanns till exempel smitta av paratyfus (paratyfusepedemi 1953). Miljökvalitetsmedvetenheten ökade också eftersom Motala ströms recipient nyttjades som vattentäkt för 190 000 personer. Arbetet var vid denna tidpunkt helt inriktat på Motala ströms huvudfåra från Vättern till Bråviken. En samordning av recipientkontrollen, avseende vattenbeskaffenheten, i Östergötlands län genomfördes 1974.

Det datamaterial som insamlats av MSV samt genom ett stort antal olika undersökningar, initierade och finansierade av industrin, kommunala myndigheter samt länsstyrelser med flera har utgjort det huvudsakliga underlaget vid framtagandet av ett modernt recipientkontrollprogram för MSV.

Från och med 1999 är förbundet en ekonomisk förening.


Ordinarie

Namn Uppdrag Parti Valkrets
Bild på Ola J Hedin Hedin, Ola J Ledamot Liberalerna