Region Östergötland

Om officiell anslagstavla

Om Region Östergötlands officiella anslagstavla

Här publiceras anslagsbevis av protokoll, tillkännagivanden samt kungörelser. Det är även möjligt att via dator i Regionhusets entré ta del av den officiella anslagstavlan.

Anslagsbevis av protokoll

Vid sammanträden med regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och andra politiska beslutsorgan skrivs protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Efter justering publiceras ett anslagsbevis på den officiella anslagstavlan.

Tillkännagivanden av regionfullmäktiges sammanträden

Genom anslagstavlan tillkännages när regionfullmäktige sammanträder och vilka ärenden som behandlas.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. 

Överklagan av beslut

Varje medlem i ett landsting eller region har rätt att överklaga landstingets eller regionens beslut. Överklagandet ska skickas direkt till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att beslutsprotokollet har anslagits.
Vid laglighetsprövningen avgör förvaltningsrätten om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om Region Östergötland har överskridit sina befogenheter.

9 § Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslagstavla.
Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.
10 § Anslagstavlan ska innehålla
1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
2. tillkännagivanden av justerade protokoll
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd
4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap. Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. När en handling, som anslagits med stöd av andra stycket, varit anslagen under föreskriven tid ska den som begärt åtgärden få ett bevis om det.
11 § Anslagstavlan får utöver det som anges i 10 § endast innehålla tillkännagivanden om styrelsens och övriga nämnders sammanträden samt beslutsunderlag inför fullmäktiges, styrelsens och övriga nämnders sammanträden. 

Andra webbplatser