Landstinget i Östergötland Person som bär en hög med blå pärmar

Begär ut allmänna handlingar

Alla medborgare har rätt att ta del av Region Östergötlands och andra myndigheters allmänna handlingar, som exempelvis beslut, protokoll och upphandlingar. Det kallas för offentlighetsprincipen och regleras i Tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar.

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling kan i sin tur vara offentlig eller hemlig, alltså belagd med sekretess. Det finns flera skäl till att handlingar är sekretessbelagda. Ett av de vanligaste är att skydda enskildas personliga förhållanden.

En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt. Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom någon dag. Ibland kan det ta längre tid om det rör sig om ett omfattande material.

En handling kan begäras ut skriftligen eller muntligen och du har rätt att vara anonym. Du behöver inte heller uppge varför du begär ut handlingen. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt för Region Östergötland att veta vem som ska ha handlingen och vad den ska användas till, för att kunna göra en sekretessprövning.

Om du vill ha en kopia på handlingen skickad till dig, behöver du uppge adressuppgifter. Region Östergötland har också rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar.

Så här gör du för att begära ut en handling:

  • Om du önskar kopior av journalhandlingar från en aktuell vårdkontakt eller en vårdkontakt efter 2008 ska du vända dig direkt till den vårdenhet som du önskar kopior ifrån.
  • Är du osäker på vilken vårdenhet du har besökt så kan du kontakta Regionarkivet för vidare hjälp. Se kontaktuppgifter i sidan kontaktblock. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter som önskas, vilken tidsperiod som avses och från vilken vårdenhet.
  • Vid övriga allmänna handlingar kontaktar du Regionarkivet, som ofta har handlingar från äldre tid eller kan vara behjälplig med information om var kopior av handlingarna kan beställas.
  • Om du vill ha ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen ska du skriva till
    Dataskyddsombudet, Region Östergötland, 581 91 Linköping. Ange ditt namn, personnummer och att du önskar utdrag enligt artikel 15 dataskyddsförordningen.

Kontakt

Bild på Regionarkivet

Regionarkivet

Arkivexpedition

010-103 71 75

e-post