Landstinget i Östergötland

Patientsäkerhet

Narkossköterska förbereder pojke för operation

Region Östergötland arbetar aktivt med patientsäkerhet för att förebygga att vårdskador sker.

Precis som i alla andra verksamheter kan medarbetare i vården göra fel och begå misstag. För att mänskliga felhandlingar inte ska leda till att patienter utsätts för skador har Region Östergötland olika system och arbetsrutiner.

Region Östergötland ser det som viktigt att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att arbetet med patientsäkerhet är en del av det dagliga arbetet i alla verksamheter.
Arbetet med patientsäkerhet syftar inte till att leta fel hos enskilda individer utan handlar istället om att hitta och lösa underliggande systemfel.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall Region Östergötland, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver regionens mål för patientsäkerhetsarbete samt vilka strategier som finns för att minska risk för vårdskada.

 

Kontakt

Bild på Martin Magnusson

Martin Magnusson

Vårddirektör

010-103 15 58

0702-46 12 31

e-post