Landstinget i Östergötland

Satsning stärker dagkirurgin i länet

Bilden visar en operation

[2017-03-15]

Regionstyrelsen satsar drygt 31,3 miljoner kronor på att bygga nya operationssalar för dagkirurgi i O-huset vid Universitetssjukhuset i Linköping. Ett syfte är att samla hela vårdprocessen för kvinnor med misstänkt eller diagnosticerad bröstcancer på ett ställe.

Sedan 2014 finns en bröstenhet vid Universitetssjukhuset i Linköping, dit alla kvinnor i länet kan vända sig vid misstanke om bröstcancer. Att samla processerna på ett ställe har förbättrat flödena och kortat ledtider. Undantaget är bröstoperationerna, som i dag inte görs i anslutning till bröstenheten. En utredning har kommit fram till att det ur patientens perspektiv är bäst att opereras i O-huset. Syftet med investeringen i två nya operationssalar är att öka kapaciteten generellt vad gäller dagkirurgi men också att öka tryggheten, flexibiliteten och tillgängligheten ytterligare för denna patientgrupp. Operationerna beräknas också kunna göras till en lägre kostnad än i dag.

– Men denna satsning förstärker vi tillgången till operationskapacitet i länet, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Nya satsningar på e-hälsa

Regionstyrelsen beslutade också om en ny e-hälsosatsning och avsätter 9,6 miljoner kronor i engångmedel till tre pilotprojekt.

Det första av dessa handlar om att utveckla ett vårdcentrum med telemedicinska lösningar anpassade för invånare som bor långt från sjukhus. Vårdcentralen Valdemarsvik ska driva detta projekt under två år. Det andra projektet syftar till att utveckla konceptet med digitala vårdbesök och kommer att drivas av Primärvårdscentrum. Det tredje projektet ska bygga upp och prova en mobil röntgenverksamhet riktad till särskilda boenden i den östra länsdelen. Det ska genomföras av Närsjukvården i öster tillsammans med Diagnostikcentrum och Norrköpings kommun.

Regionstyrelsen avsätter också 2,5 miljoner kronor årligen för att inrätta ett förvaltningsobjekt för e-hälsa, det vill säga en organisation som ska driva det fortsatta e-hälsoarbetet i Region Östergötland. Organisationen ska bland annat verka för en ökad användning av nationella invånar- och vårdtjänster som exempelvis 1177 Vårdguidens e-tjänster, journalen via nätet och e-tjänster för stöd och behandling.

– Digitala lösningar är en viktig del i arbetet för att göra vården mer effektiv och jämlik och är också bra ur miljö- och klimatsynpunkt, säger Margareta Fransson (MP), förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88